Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen House of Maus en een Cliënt waarop House of Maus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Scheren, en medicatie:

   1. U dient 24 uur van tevoren te scheren. Wij vragen dit, omdat de huid dan geen scheerirritatie meer vertoont, en omdat stoppels dan op de ideale behandel-lengte zijn. Zo is de behandeling het meest effectief! Wij boeken een standaard behandeltijd voor u in. Scheren zit NIET bij deze behandeltijd inbegrepen.
   2. Wij adviseren 1 week VOOR en 1 week NA de behandeling de zonnebank en/of zon te vermijden. Doet u dit wel? Dan staat dit een optimaal effect van uw behandeling in de weg. Een zongebruinde is niet erg, maar ‘gebakken’ wel.
   3. Bij verandering van medicatie, of het gebruik van antibiotica in het algemeen, graag melden.

Inspanningen schoonheidssalon:

   1. De medewerkers van House of Maus zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
   2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
   3. De medewerkers van House of Maus zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   4. De medewerkers van House of Maus zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken:

   1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan House of Maus melden.
   2.  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag House of Maus het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
   3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
   4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
   5. House of Maus moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. House of Maus behoud zich altijd het recht om hier van af te wijken. En zal dit altijd met de cliënt overleggen. Dit gebeurd meestal in geval van ongeval, of plots overlijden van een naasten.
   6. Voor het maken of wijzigen van een afspraak kan je bellen naar 06 13516991 of mailen naar: info@houseofmaus.nl
   7. Mocht u verhinderd zijn dien je 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren of te verplaatsen. Gebeurt dit niet, dan brengen wij 50% van de behandelingskosten in rekening. Dit geldt bij behandelafspraken die NIET vooraf betaald zijn.
   8. Bij de behandelingen die vooraf betaald zijn vervalt de behandeling.

Abonnementen

Abonnementen verlopen nadat er een periode van 1,5 jaar geen interactie heeft plaatsgevonden. Dit omdat wij steeds up to date willen blijven d.m.v. nieuwe machines, onze behandelkwaliteit continue willen blijven waarborgen, en daar ook nieuwe prijzen bij horen.

Persoonsgegevens & privacy:

   1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
   2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
   3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
   4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
   5. Na inschatting van het bestuderen van medisch dossier, of vermoeden van onjuiste diagnose is House of Maus bevoegd om een behandeling niet uit te voeren.

Betaling:

   1. House of Maus vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon, en op de website.
   2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
   3. Aanbiedingen in de online advertenties (Facebook, Instagram, en in de winkel) zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
   4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
   5. Alle online, en/of brochure getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of (druk)fouten.

Aansprakelijkheid:

   1. House of Maus is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van House of Maus is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
   2. House of Maus is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
   3. Het is mogelijk dat u bij sommige behandelingen een formulier in dient te vullen, i.v.m. medische en andere verklaringen, dit formulier dient u voorafgaand aan de behandeling met de behandelaar door te nemen, en naar waarheid te ondertekenen. Mocht u arts om wat voor reden dan ook anders bepalen, dan dient u dit altijd te vermelden voorafgaand aan de behandeling. Indien deze gegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, dan is House of Maus op GEEN ENKELE WIJZE aansprakelijk.

Klachten:

   1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van House of Maus.
   2. House of Maus moet de klager binnen 14 werkdagen adequaat antwoord geven.
   3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal House of Maus de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien er wordt overeengekomen dat de behandeling om wat voor reden dan ook niet opnieuw zal worden uitgevoerd, is het mogelijk om het bedrag van de behandeling volledig, al dan niet deels te vergoeden.
   4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal House of Maus het bedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Hierover zal House of Maus in wederzijds overleg met de klant communiceren. Zie ook punt 3. En punt 8. Garantie.
   5. Indien House of Maus en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Garantie:

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand en tijdens de behandeling!

De garantie vervalt indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt.;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Geheimhouding:
   1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Ook de gegevens die u aan ons doorgeeft via de website worden vertrouwelijk, en volgens de wet persoonsgegevens veilig bewaard, en zullen NOOIT worden verstrekt aan derden.
   2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • Specialisatie:

   1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
   2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van House of Maus.
   3. De medewerker van House of Maus zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar en/of behandelend arts.
 • Beschadiging en/of diefstal:

   1. House of Maus heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt, of indien er onvolledige informatie is verschaft, waardoor de behandeling in uw nadeel in het geding is gekomen.
    2. House of Maus meldt diefstal altijd bij de politie.
 • Behoorlijk gedrag:

   1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
   2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van House of Maus het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder, verdere opgaaf van redenen. Dit betreft ook het niet op tijd melden van verhindering. House of Maus is zonder annulering 24 uur van te voren bevoegd om 100% van de behandelkosten te rekenen.
   3. Bij House of Maus wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten, en onze behandelaars zijn officieel gecertificeerd.
   4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Hierover leest u meer in de spelregels.
 • Recht:

   1. Op elke overeenkomst tussen House of Maus en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
   2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van House of Maus en zijn ook in de salon beschikbaar.
   3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
   4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Drukfouten:

  1. House of Maus behoud zich het recht om druk of publicatie fouten op zowel de website, Facebook, als gedrukte informatie te herzien. Hierover kan niet worden gediscussieerd.
  2. Acties en aanbiedingen gelden NOOIT in combinatie met bestaande behandelingen. Tenzij anders is vermeld.